Ari Hyytinen ja Mika Maliranta

Yritysjohdon taloustiede

Yritykset taloudessa ja taloustieteessä

Spillover Economics Oy

Helsinki

Sisällys

Alkusanat

Mitä uutta kirjan toisessa uudistetussa painoksessa on?

Mitä erityistä tässä kirjassa on?

Kenelle kirja on suunnattu?

Mitä taloustieteen osa-alueita kirja kattaa?

Lukijalle

Kirjoittajien kiitokset

Osa 1: Johdanto

1.1 Taloustiede ja yritysjohdon taloustiede

1.2 Peruskäsitteitä

Tarpeet, niukkuus ja tuotanto

Rationaalinen päätöksenteko ja kulutuskäyttäytyminen

Erikoistuminen, vaihdanta ja markkinat

Absoluuttinen ja suhteellinen etu

Tasapaino

Tehokkuus

1.3 Kirjallisuutta

Osa 2: Yritysjohdon mikrotaloustiede

2.1 Perusteet

Tuotanto ja tuotantokustannukset

Tarjonta ja markkinatarjonta

Kuluttajan kysyntä ja markkinakysyntä

Kysynnän ja tarjonnan tasapaino kilpailullisilla markkinoilla

Ulkoisvaikutukset

Erilaisia hyödykkeitä

2.2 Sovelluksia

Epätäydellinen kilpailu ja markkinavoima

Markkinarakenteet ja hinnoittelu

Mittakaavaedut ja monituoteyritykset

Tiedon luonne hyödykkeenä ja tiedon epätäydellisyys

Organisaatioiden luonne, rakenne ja toimintakyky

Kannustinjärjestelmät ja omistusoikeudet

Työn kysyntä ja rekrytointipäätökset

Yrittäjyys ja alalletulo

Tutkimus- ja kehitystoiminta ja innovaatiot

2.3 Käyttäytymistieteellinen mikrotaloustiede

2.4 Kirjallisuutta

Osa 3: Strategisen vuorovaikutuksen taloustiede

3.1 Perusteet

Samanaikaisten valintojen pelit

Peräkkäisten valintojen pelit

3.2 Sovelluksia

Yhteistyö organisaatiossa

Strateginen kilpailu oligopolistisilla markkinoilla

Yritysten tutkimus- ja kehitysinvestoinnit

3.3 Käyttäytymistieteellinen peliteoria

3.4 Kirjallisuutta

Osa 4: Yritysjohdon makrotaloustiede

4.1 Perusteet

Yritys kansantaloudessa ja kansantalous maailmantaloudessa

Kansantalouden tilinpidon käsitteitä ja määritelmiä

Talouden rakenteiden kuvaaminen

Talouskehityksen kuvaaminen

Pitkän aikavälin talouskasvu

Selityksiä talouskasvulle

Talouskasvua tukeva politiikka

Lyhyen aikavälin suhdannevaihtelut

Selityksiä suhdannevaihteluille

4.2 Sovelluksia

Kasvulaskenta ja talouskasvu

Yritysdynamiikka ja talouskasvu

Yritykset kansainvälisessä kilpailussa ja kansantalouden kilpailukyky

Yritystoiminta ja makrotalouden lukutaito

4.3 Käyttäytymistieteellinen makrotaloustiede

4.4 Kirjallisuutta

Alkusanat

Mitä uutta kirjan toisessa uudistetussa painoksessa on?

Olemme tähän uudistettuun toiseen painokseen pyrkineet − pitkälti saamamme palautteen pohjalta − selkiyttämään ja yksinkertaistamaan monia kohtia. Olemme tästä syystä jonkin verran lisänneet esimerkkejä, muuttaneet tapaa, jolla sanomme asioita sekä joissakin kohdin vaihtaneet järjestystä, jossa asiat esitellään. Olemme myös jättäneet pois joitakin hankalammaksi koettuja käsitteitä ja esimerkkejä.

Kirjan tavoitteet ja rakenne ovat säilyneet ennallaan. Tavoitteemme on antaa lukijalle tuntuma siitä, minkä tyyppisiä aiheita ja teemoja nykyaikainen taloustiede kattaa ja kuinka niitä taloustieteessä lähestytään. Tärkeimmät taloustieteen perusasiat esitetään ja käsitellään yritystoiminnan ja yritysjohdon näkökulmasta.

Olemme hyvin tietoisia siitä, että yksi seuraus näistä valinnoista on se, että kirjassa esitellään varsin suuri määrä erilaisia käsitteitä, ilmiöitä ja termejä, jotka ovat useimmille lukijoille uusia. Esittelemme niitä, jotta taloustieteeseen vasta tutustumassa oleva näkisi, mitä kaikkea taloustieteellisen lähestymistavan avulla voidaan tarkastella ja minkä luonteista taloustieteellinen tarkastelu on. Jos siis kärsit tätä kirjaa lukiessasi lievästä käsiteähkystä, ei kannata huolestua. Tunne on ohimenevä ja epäilemättä monilla kanssalukijoillasi voi olla sama tunne.

Toinen seuraus valinnoistamme on se, että emme voi pureutua syvälle mihinkään yksittäiseen asiaan. Emme siis voi selittää kaikkia käsitteitä perinpohjaisesti tai valottaa niitä vaikkapa konkreettisten esimerkkien avulla. Jos olisimme niin tehneet, tämä kirja olisi monta kertaa nykyistä paksumpi. Tämä kirja ei siis välttämättä ole paras mahdollinen perusteos, jos haluat syvällisesti ymmärtää tietyt perinteisen kansantaloustieteen ydinkäsitteet. Meidän näkemyksemme on, että sitä varten kannattaa osallistua taloustieteen peruskurssille.

Tämä kirja on kirjoitettu, jotta sinä lukijana voisit paremmin seurata ja ymmärtää taloustieteellistä terminologiaa hyödyntävää keskustelua taloudellisista kysymyksistä ja jotta kiinnostuisit taloustieteestä. Toivomme, että kirjamme luettuasi ymmärrät taloustieteellisen tarkastelun vahvuudet ja koet sen hyödylliseksi − jopa siinä määrin, että haluat opiskella taloustiedettä enemmän ja syventää siinä osaamistasi. Toivomme, että näin käy, vaikka ensisijaisesti olisitkin kiinnostunut yritystoiminnasta ja liikkeenjohdollisista kysymyksistä.

Aivan kaikkia saamiamme ehdotuksia emme ole voineet ottaa huomioon. Joissakin kohdin olemme esimerkiksi tarkoituksella jo alun perin esittäneet asian tai käsitteen yritysjohdon näkökulmasta, joten esitystapamme saattaa hieman poiketa tavanomaisesta tai painottaa asioita eri tavoin kuin perinteisissä taloustieteen perusteoksissa.

Mitä erityistä tässä kirjassa on?

Tämä oppikirja eroaa muista taloustieteen johdantotason perusoppikirjoista kolmella tavalla.

Ensinnäkin, toisin kuin tavanomaiset taloustieteen johdantotason oppikirjat, tämä kirja on suunnattu erityisesti yritysten ja organisaatioiden toiminnasta, johtamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille. Kaikki tärkeimmät taloustieteen perusasiat on pyritty esittämään ja käsittelemään – aina kun se vain on mahdollista – yritystoiminnan ja yritysjohdon näkökulmasta. Kirjassa otetaan siis yritysjohdon taloustieteen (managerial economics) näkökulma. Tämä tarkoittaa, että tuomme sekä taloustieteellistä näkökulmaa liiketaloudellisiin kysymyksiin että liiketaloudellisia näkökulmia taloustieteelliseen tarkasteluun.

Toiseksi, tavoitteemme on, että tämä kirja on nykyaikainen ja ajanmukainen johdatus taloustieteeseen, vaikka painotammekin yritystoiminnan näkökulmaa. Olemme pyrkineet ajanmukaisuuteen esimerkiksi siinä, että esittelemme peliteoriaan perustuvaa, strategisen vuorovaikutuksen taloustiedettä (economics of strategy). Strategisen vuorovaikutuksen perusilmiöiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään sekä kilpailevien yritysten toimia että yrityksen sisällä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Samasta syystä esittelemme keskeisiä tiedon taloustieteen (economics of information) näkökulmia. Nostamme myös esiin muutamia henkilöstön taloustieteen (personnel economics) ja organisaatioiden taloustieteen (economics of organizations) näkökulmia, jotta lukijalle käy selväksi, että taloustieteessä yritystä ei käsitellä vain mustana laatikkona.

Kirjassa pyritään myös kuvaamaan paitsi perinteiseen, rationaalisen valinnan teoriaan perustuvaa taloustiedettä, myös uusia näkökulmia ja havaintoja, joita psykologian ja taloustieteen rajapintaan syntynyt ns. käyttäytymistieteellinen taloustiede (behavioral economics) on tuottanut. Käyttäytymistieteelliselle taloustieteelle ei ole vielä vakiintunut nimeä, joten toisinaan puhutaan myös käyttäytymistaloustieteestä tai psykologisesta taloustieteestä (psychology and economics). Tämän taloustieteen osa-alueen nuoruudesta seuraa myös se, että siinä tutkituille ilmiölle ei välttämättä ole vakiintunutta suomenkielistä sanastoa.

Kolmanneksi, kirjassa esitellyt sovellukset ja esimerkit ovat poimintoja erilaisista taloudellisista kysymyksistä, ilmiöistä ja mekanismeista, joita nykyaikaisessa taloustieteessä tarkastellaan ja tutkitaan. Emme käsittele tyhjentävästi tai kattavasti mitään yhtä tiettyä osa-aluetta, vaan tavoitteemme on antaa lukijalle tuntuma, mitä nykyaikainen taloustiede on ja mitä se ei ole. Taloustiede ei nimittäin ole sitä, mitä sen toisinaan väitetään olevan. Tämän kirjan lukenut toivottavasti muistaa, että taloustiede ei oleta tai väitä, että markkinat toimivat aina ja kaikkialla tehokkaasti, että julkista sektoria tai sääntelyä ei tarvita tai että toimijat ovat aina ja kaikkialla täydellisen rationaalisia. Esimerkiksi täydellisen kilpailun malli ja sen puitteissa johdettu markkinatasapaino on johdantotason oppikirjoissa, kuten tässä...