Sopimusehdot

Tältä sivulta löydät Elisa Kirja -palvelua koskevat sopimusehdot:

  • Elisa Kirja -palvelun erityisehdot
  • Elisa Kirja -palvelun palvelukuvaus
  • Elisan yleiset sopimusehdot kuluttajille

Elisa Kirja -palvelun erityisehdot ja palvelukuvaus päivittyivät 22.7.2013. Voit lukea ehdot myös pdf-muodossa:
Erityisehdot 22.7.2013 (pdf)
Palvelukuvaus 22.7.2013 (pdf)

22.7.2013
Elisa Kirja -palvelun erityisehdot

1. Yleistä
Elisa Kirja -palvelu (jäljempänä Palvelu) on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille.
Näitä erityisehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Elisa) kuluttaja-asiakkaille toimittamaan Palveluun. Näissä ehdoissa tarkoitetaan kuluttaja-asiakkaalla luonnollista henkilöä (jäljempänä Asiakas), joka hankkii Palvelun yksityistä käyttöä varten. Niiltä osin kuin näissä erityisehdoissa ei ole toisin sovittu sovelletaan Elisan yleisiä sopimusehtoja kuluttajille.

2. Sopimuksen syntyminen
Sopimus Elisan ja Asiakkaan välillä tulee voimaan, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun.
Asiakkaan ostaessa Palvelun kautta sisältöjä, ei asiakkaalla ole peruutus- tai palautusoikeutta sisällöille, kuten yksittäisille kirjoille, koska sisällöt ovat digitaalisia tiedostoja, jotka Asiakas saa käyttöönsä heti ostotapahtuman jälkeen.

3. Palvelu
3.1 Rekisteröityminen
Asiakkaan rekisteröityessä Palveluun, peruspalveluun sisältyvät Elisa Kirja -palvelun käyttöoikeus ja Palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset. Rekisteröityminen on ilmaista.
3.2 Sisällöt
Palvelun kautta Asiakas voi ostaa ja ladata yksittäisiä sähköisiä kirjoja, äänikirjoja ja muuta aineistoa Palvelussa olevan valikoiman mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelusta ostamaansa sisältöä yksityisessä käytössä tekijänoikeuslain mukaisesti. Suurin osa Palvelun valikoimaan kuuluvista sähköisistä kirjoista, äänikirjoista ja muusta aineistosta on ostettavissa maantieteellisesti rajoittamattomasti. Jotkin Palvelun valikoimiin kuuluvista kirjoista saattavat kuitenkin olla sisältö- ja jakelusopimusten mukaisten maantieteellisten rajoitusten alaisia. Tällaisia rajoituksia sisältävät erityisesti vieraskieliset kirjat. Näiden rajoitusten alaiset kirjat on tarkoitettu pääsääntöisesti Suomen markkinoille ja henkilöille, jotka asuvat Suomessa.
Kun sisällöt on toimitettu Asiakkaalle, vastaa Asiakas sisältöjen säilyttämisestä. Palveluun rekisteröityneellä asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus ladata hankkimansa sisältö uudelleen Palvelusta ottaen huomioon kohdassa 6 mainitut rajoitukset.
3.3. Muut tuotteet ja palvelut
Palvelun kautta Asiakas voi ostaa myös muita tuotteita ja palveluita Palvelussa olevan valikoiman mukaisesti.

4. Palvelun maksut
Palveluun rekisteröityminen on ilmaista. Palvelussa Asiakas voi ostaa tuotteita, joista veloitetaan erikseen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Elisa pidättää oikeuden muuttaa hintoja tai tarjouksia ilman ennakkoilmoitusta.
Rekisteröitynyt Asiakas voi ostaa kirjoja Palvelusta verkkopankkimaksulla, luottokorttimaksulla tai sähköisellä kuukausilaskulla. Luottokorttimaksu ja lasku ovat mahdollisia, mikäli asiakkaalla ei ole luottotietohäiriömerkintöjä.
Asiakkaan käyttäessä Palvelua erilaisilla laitteilla, Asiakkaalle voi tulla lisäksi erilaisia datasiirto yms. maksuja Asiakkaan liittymä- ja muiden sopimusten mukaisesti. Näistä maksuista vastaa Asiakas.

5. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ja siihen liittyviä ohjelmistoja ja sisältöjä näiden sopimusehtojen mukaisesti.
Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, Elisan eikä kolmansien osapuolten oikeuksia. Asiakas vastaa kaikista Palveluun kuulumattomista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle.
Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun laitteensa suojauksesta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä palveluverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuomiensa viruksien ynnä muiden vastaavien seikkojen Elisalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.
Asiakas vastaa Palveluun jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin levinneistä teksteistä, kuvista, musiikista, ohjelmista, tiedoista, tilauksista ynnä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän-, tavaramerkki-, patentti- ja muista immateriaalioikeuksista, näiden lupien hankkimisesta ja kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seuraamuksista ja vaateista.
Jos Palvelua käytetään Asiakkaan tieten lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa Elisaa tai sen good will'iä, Asiakas vastaa Elisalle aiheutuneesta vahingosta.

6. Elisan oikeudet ja velvollisuudet
Maksullisten Palvelujen osalta Elisalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia Asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta.
Elisalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa Palvelun sisältöä ja tuotteita tai poistaa osia niistä ilmoituksetta. Myynnistä poistettujen sisältöjen osalta uudelleenlatausmahdollisuutta ei välttämättä ole tarjolla.
Elisan vastuu ei ulotu koskaan kolmannen osapuolen toimintaan tai kolmannen osapuolen tietoliikenneverkon tai muiden toiminnallisten osien toimintaan sekä niiden mahdollisiin vaikutuksiin Palvelun toimivuuteen.
Elisa ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta Palveluun. Elisa ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.
Elisalla on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää sellainen Palvelun käyttö ja tietoliikenne, sekä poistaa sellainen materiaali, joka rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä ja näitä sopimusehtoja.
Elisalla on oikeus muuttaa asiakkaan käyttämää käyttäjätunnusta ja salasanaa, mikäli ne aiheuttavat riitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Elisan tietojärjestelmissä. Elisa ilmoittaa muutoksista Asiakkaalle.
Elisa vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Elisa ei missään tilanteessa vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä myöskään vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, maksuttomista Palveluista, asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista tai vähäisistä vioista tai puutteista.

7. Immateriaalioikeudet ja suojaukset
Palvelun, siihen liittyvien ohjelmistojen, tuotteiden ja sisältöjen tekijänoikeudet samoin kuin muut immateriaalioikeudet kuuluvat Elisalle ja/tai kolmansille osapuolille.
Elisan välittämät Palvelut ja sisällöt on tarkoitettu Asiakkaan yksityiseen käyttöön eikä niitä saa kokonaan tai osittainkaan esittää julkisesti, käyttää ansiotoimintaan tai jakaa kolmansille osapuolille. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, jälleenlähettää, esittää tai käyttää sisältöä tai Palveluita kuin sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Palvelun sisältämien ohjelmistojen ja käyttöliittyminen jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty.
Elisa ei vastaa Asiakkaan Palvelun kautta hankkimista sisällöistä, kuten kirjoista, lehdistä tai muusta aineistosta. Vastuu sisällöistä on sisältöjen oikeuksienomistajilla.
Tekijänoikeuksien suojaamiseen ja sisällön merkitsemiseen käytetään teknistä suojausta, jonka toimivuudesta vastaa teknisen suojauksen tarjoaja. Asiakkaalla ei ole oikeutta poistaa suojauksia sisällöistä. Suojauksen tarkoituksena on estää sisällön laiton käyttö ja kopiointi. Suojauksen poistaminen ja sen mahdollistama sisällön luvaton käyttö johtaa lain mukaiseen rikosvastuuseen. Asiakas ymmärtää, että suojauksen avulla sisältö on mahdollista yksilöidä ja yhdistää asiakkaaseen. Suojauksella on mahdollista rajoittaa sisällön toimivuutta ja kopiointia väärinkäytöstilanteissa. Elisa ei vastaa kolmannen osapuolen ohjelmistoista eikä sisällön suojaukseen liittyvistä kolmannen osapuolen yksipuolisesti tekemistä muutoksista.

8. Asiakkaan vastuu palveluun kuuluvista tunnuksista
Rekisteröityessään Palveluun Asiakas saa Palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakkaan vastuu Palveluun kuuluvista tunnuksista ja salasanoista alkaa niiden vastaanottamisen yhteydessä. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.
Käyttäjätunnuksen ja salasanan luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Asiakkaan on ilmoitettava Elisalle välittömästi, mikäli Palveluun liittyvä tunnus, liittymä tai salasana on joutunut kolmannen osapuolen haltuun.

9. Sopimuksen kesto ja sen päättyminen
Asiakas ottaa Palvelun käyttöönsä rekisteröitymällä Palveluun. Mikäli Asiakas haluaa lopettaa Palvelun käyttämisen, Asiakas voi irtisanoa Palvelun 14 päivän irtisanomisajoin.

10. Tietosuoja
Elisa rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen yhteydessä. Elisa voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista. Tietoja voidaan käsitellä ja käyttää Palveluun liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä Elisan ja sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen Asiakastietojen perusteella Elisan Palveluun liittyvien www-sivujen tai muiden Elisan viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Edellä sanotusta poiketen, Elisa voi välittää sisältöjen teknisen suojauksen tarjoajille sellaiset tiedot Asiakkaasta, jotka ovat tarpeellisia Asiakkaan käyttöoikeuden todentamisessa, jotta Asiakas voi käyttää Palvelua. Asiakkaan ja Elisan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Elisa voi kerätä asiakkaan henkilötunnuksen sekä yhdistää Asiakastiedot ja sisällöissä olevat tunnistetiedot sekä säilyttää näitä tietoja.
Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö
Palvelun sisällön käytön helpottamiseksi, nopeuttamiseksi ja seuraamiseksi Asiakkaan tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies") tai Asiakkaan käyttöönottaman sovelluksen osana voi olla jokin muu vastaava tekniikka. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään: esimerkiksi miltä sivulta Asiakas on siirtynyt Palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme Asiakas on selannut, mitä selainta Asiakas käyttää, mikä on Asiakkaan näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on Asiakaan tietokoneen IP-osoite eli mistä Internet -osoitteesta Asiakkaan lähettämät tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Nämä eivät vahingoita Asiakkaan tietokoneita tai tiedostoja.
Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on auttaa analysoitaessa Palvelua mahdollisten parannuskohteiden havaitsemiseksi ja kehitettäessä Palvelua entistä paremmaksi. Lisäksi Palvelun tuottaja sekä yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä ja vastaavia tekniikoita Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Palvelun tuottaja ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös Asiakkaan kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen.
Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Asiakas hyväksyy, että evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toiminnallisuuteen tai estää Palvelun käytön.

11. Muut ehdot
Elisa lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai Asiakkaan Elisalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai asiakkaan Elisalle ilmoittamaan matkaviestinliittymänumeroon. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Elisalle näiden tietojen muutoksista.
Sopimukseen ja Palvelun käyttämiseen sovelletaan Suomen lakia, siitä riippumatta, mistä maasta käsin Palvelua käytetään.

Elisa Oyj, Helsinki
PL 1
00061 Elisa
Y-tunnus 0116510-6
www.elisa.fi

22.7.2013
Elisa Kirja -palvelun palvelukuvaus

Elisa Kirja on palvelu sähköisten kirjojen ostamiseen, lukemiseen, kuuntelemiseen ja säilyttämiseen.

Palvelusta voi ostaa useiden kustantajien e-kirjoja, äänikirjoja ja kuvaäänikirjoja. E-kirjat ovat ePub- tai PDF-muodossa ja äänikirjat mp3-muodossa. Kuvaäänikirja on mp3-äänikirja, jonka kuva- ja selailuominaisuudet ovat käytettävissä Elisa Kirja -sovelluksella. Palvelussa voi selata kirjavalikoimaa eri kategorioiden perusteella, lukea kirjojen esittelyjä, kirjailijakuvauksia ja muiden käyttäjien arvosteluja, sekä lukea/kuunnella näytteitä kirjoista ennen ostamista.

Elisa Kirja -palvelusta hankittuja e-kirjoja voi lukea Elisa Kirja -sovelluksella (tablet, älypuhelin), tietokoneella ja sähköisten kirjojen lukulaitteella (e-reader). Äänikirjoja voi kuunnella Elisa Kirja -sovelluksella (tablet, älypuhelin), tietokoneella tai mp3-soittimella. Kuvaäänikirjoja voi kuunnella kaikilla mp3-soittimilla, mutta kuvaominaisuudet ja kirjan selailu toimivat vain Elisa Kirja -sovelluksessa.

Palvelu sisältää:

Asiakkaan rekisteröityessä Palveluun, peruspalveluun sisältyvät Elisa Kirja -palvelun käyttöoikeus ja palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset sekä henkilökohtainen kirjahylly. Palvelussa on mahdollisuus mm. ostaa ja arvostella sähköisiä kirjoja. Rekisteröitynyt asiakas voi ladata Palvelusta ostamansa sisällön uudelleen. Rekisteröityminen on maksutonta. Palvelua käytetään internet-selaimella osoitteessa www.elisa.fi/kirja.

Palvelussa voi ostaa sähköisiä kirjoja sekä muita tuotteita Palvelussa olevan valikoiman mukaisesti. Palvelussa voi merkitä kirjoja henkilökohtaiselle muistilistalle, julkaista oman kirjahyllyn, arvostella kirjoja sekä lukea kirjailijakuvauksia, kirjojen esittelyjä, muiden arvosteluja sekä lukea että kuunnella näytteitä kirjoista ennen ostamista.

Palvelussa voi näkyä Elisan tai sen yhteistyökumppaneiden mainoksia.

Palvelun käyttäminen

Elisa Kirja -palvelua voi käyttää mm. internet-selaimella osoitteessa www.elisa.fi/kirja. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, joilla kirjaudutaan Palveluun kirjojen ostamista varten sekä omaan kirjahyllyyn ja tilaushistoriaan. Internet-selaimen kautta voi myös muokata oman käyttäjätilin tietoja. Rekisteröityneillä asiakkailla ostetut kirjat ovat tallessa Palvelun Kirjahyllyssä, josta kirjoja voi ladata uudelleen.

Palvelua on mahdollista käyttää myös erillisillä sovelluksilla, jotka mahdollistavat käytön mm. erilaisilla tablet-laitteilla sekä puhelimilla (esim. Apple, Android). Sovellukset ovat ladattavissa erikseen kunkin laitteen omasta sovelluskaupasta. Lisätietoja kulloinkin saatavilla olevista sovelluksista löydät Palvelusta (kirja.elisa.fi/sovellukset).

Lähtökohtaisesti Palvelussa olevat kirjat on suojattu, joko käyttämällä Adoben kopiosuojaustekniikkaa (Adobe DRM) tai ns. vesileimauksella. Adobe DRM -suojattujen kirjojen lataamiseen ja lukemiseen tarvitaan kopiosuojaustunnus. Kopiosuojaustunnuksena toimii joko Adobe ID -tunnus tai Elisa Kirja -palvelun käyttäjätunnus riippuen siitä, milloin asiakas on tullut Elisa Kirjan asiakkaaksi. Vesileimaus mahdollistaa yksittäisen kirjan kohdistamisen sen ostaneeseen asiakkaaseen tarvittaessa. Näin pyritään estämään mahdolliset väärinkäytöstilanteet.

Sähköisten kirjojen ostaminen ja lukeminen

Kirjoja voi ostaa käyttämällä Palvelua internet-selaimella joko tietokoneella, tablet-laitteella tai älypuhelimella. Kirjojen ostaminen voi myös olla mahdollista Elisa Kirja -sovelluksen kautta (mm. Android-laitteilla). Ostetut kirjat voi maksaa verkkopankissa, luottokortilla tai laskulla. Luottokorttimaksu ja lasku ovat mahdollisia, mikäli asiakkaalla ei ole luottotietohäiriömerkintöjä.

E-kirjat ovat luettavissa Elisa Kirja -sovelluksella (tablet, älypuhelin), tietokoneella ja sähköisten kirjojen lukulaitteella (e-reader). Äänikirjat ovat kuunneltavissa Elisa Kirja -sovelluksella (tablet, älypuhelin), tietokoneella tai ne voi siirtää tietokoneen kautta mp3-soittimeen. Kuvaäänikirjoja voi kuunnella kaikilla mp3-soittimilla, mutta kuvaominaisuudet ja kirjan selailu toimivat vain Elisa Kirja -sovelluksessa.

Adoben tekniikalla suojattujen kirjojen lukemiseen tietokoneella tarvitaan Adobe Digital Editions -ohjelma, joka on ladattavissa ohjelmiston tarjoajan internet-sivuilta http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Yleistä

Tämä palvelukuvaus on Elisa Kirja -palvelun erityisehtojen liite. Lisäksi sopimukseen sovelletaan Elisa Kirja -erityisehtoja ja Elisan yleisiä sopimusehtoja kuluttajille.

Elisan yleiset sopimusehdot kuluttajille 1.1.2011

Elisan yleiset sopimusehdot kuluttajille 1.1.2011

1. Yleistä
1.1
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisan palvelujen toimituksiin asiakkaalle.
Palvelut voivat sisältää liittymiä, muita Elisan viestintäpalveluja sekä soveltuvin
osin myös muita palveluja. Nämä sopimusehdot liitetään asiakkaan ja Elisan väliseen
sopimukseen ja niitä sovelletaan, elleivät asiakas ja Elisa kirjallisesti toisin sovi.
Näiden sopimusehtojen ohella sovellettaviksi tulevat mahdolliset palvelukohtaiset
erityisehdot ja kampanjaehdot. Asiakirjojen etusijajärjestys on seuraava:

1. Sopimus
2. Erityisehdot
3. Kampanjaehdot
4. Yleiset sopimusehdot
5. Hinnasto

1.2
Asiakkaalla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa luonnollista henkilöä
(kuluttaja-asiakas), joka hankkii Elisan palveluja loppukäyttäjänä. Viestintäpalvelulla
tarkoitetaan viestintäverkon liittymää tai muuta palvelua. Kiinteän verkon liittymällä
tarkoitetaan laajakaista- tai lankaliittymää.
1.3
Viestintäverkon avulla voidaan käyttää muitakin kuin Elisan palveluita. Nämä
sopimusehdot eivät koske muita kuin Elisan itse tuottamia palveluita, eikä Elisa vastaa
tällaisista palveluista.

2. Sopimus
2.1
Sopimuksella tarkoitetaan asiakkaan ja Elisan välistä sopimusta palvelusta tai
palvelukokonaisuudesta, ellei muuta ole mainittu.
2.2
Elisalla on oikeus siirtää sopimus Elisa-konsernin sisällä ja liiketoiminnan
luovutuksensaajalle. Elisalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa
kolmannelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman Elisan suostumusta.
2.3
Elisa voi kirjallisesti valtuuttaa kolmannen tekemään sopimuksen puolestaan.
2.4
Asiakkaan ja Elisan välinen sopimus tulee voimaan, kun Elisa tai tämän valtuuttama
on hyväksynyt asiakkaan tilauksen tai liittymäsopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi
tai määrätyn sopimusajan. Asiakas ja Elisa tekevät liittymäsopimuksen avattavista
liittymistä kirjallisesti tai kirjalliseen rinnastettavalla, Elisan hyväksymällä tavalla
sähköisesti.
2.5
Elisalla on oikeus ennen sopimuksen hyväksymistä tarkastaa asiakkaan luottotiedot
ja vaatia sopimuksen mukaisista maksuista kohtuullinen ennakkomaksu tai vakuus
varattomuuden tai uhkaavan varattomuuden vuoksi tai jos Elisalla on perusteltua aihetta
epäillä, että asiakas jättää maksut suorittamatta. Vakuuden tai ennakkomaksun vaatimiseen
oikeuttavat mm. seuraavat seikat: asiakkaalla on maksuhäiriömerkintä, asiakkaan
luottotietoja ei kohtuullisin kuluin pystytä selvittämään, asiakas on asetettu tai haettu
asetettavaksi konkurssiin, viranomainen on todennut asiakkaan varattomaksi tai muu
erityinen syy.
2.5.1
Elisa voi sopia asiakkaan kanssa vakuuden ja ennakkomaksun korvaamisesta kokonaan tai
osittain liittymän käyttämisen rajoittamisella. Elisa voi sopia asiakkaan kanssa myös
käyttörajasta, jonka ylittyessä Elisalla on mahdollisuus rajoittaa liittymän käyttöä:
käyttöraja ylittyy, kun asiakkaan kuukausiveloitus on kasvamassa yli 300 euron ja
poikkeavasti suuremmaksi kuin edellisessä laskussa. Menettelystä käyttörajan ylittyessä
on sovittu kohdassa 8.6.
2.6
Elisa perii vakuudesta erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.
Elisa ei maksa suoritetusta ennakko- tai vakuusmaksusta korkoa. Elisa voi sopia asiakkaan
kanssa liittymän käytön rajoittamisesta vakuuden ja ennakkomaksun käyttämisen sijasta.
2.7
Elisa varaa jokaista liittymää kohden liittymänumeron. Asiakkaalla on oikeus ilman eri
maksua Elisalle säilyttää liittymänumeronsa muun teleyrityksen asiakkaaksi siirtyessään,
siten kuin viranomaiset tarkemmin määräävät.
2.8
Kansainvälisen asiakastunnisteen sisältävä liittymäkortti (SIM) on Elisan omaisuutta
asiakassuhteen muodosta riippumatta.
2.9
Matkaviestinnän datayhteydet ovat matkaviestintäliittymän perusominaisuus ja käytettävissä
kaikilla Elisan matkapuhelinliittymäasiakkailla. Perusominaisuus hinnoitellaan
perushinnoittelumallin mukaan, ellei palvelun muuta hinnoittelumallia ole tilattu.

3. Palvelu, toimittaminen ja sulkeminen
3.1
Elisa toimittaa palvelun sovittuna ajankohtana, ellei tätä estä Elisasta riippumaton,
vapauttamisperusteeksi (ks. 4.9) katsottava seikka. Laajakaistaliittymän toimitusaika on
vähintään neljä viikkoa, jos toisin ei ole sovittu.
3.1.1
Uusimmat viestintäverkot ja palvelut eivät ole alkuvaiheessa valtakunnallisia.
Lisäpalveluiden kytkeminen matkaviestintäliittymään tapahtuu viiveellä. Elisa voi
halutessaan lähettää asiakkaalle matkaviestintäpalvelua varten tarvittavat
päätelaiteasetukset. Lisäksi asiakas voi itse hankkia asetukset Elisan internet-sivujen
ohjeiden mukaisesti. Asiakas tallentaa itse asetukset päätelaitteelle.
3.1.2
Kiinteän verkon liittymän toimituksen edellytyksenä on, että kolmannesta osapuolesta
johtuva syy ei estä toimitusta tai että asiakas on huolehtinut seuraavista seikoista:
- toimitusosoitteessa on sovittua käyttöä varten riittävä sähkö- ja sisäjohtoverkko,
liittymässä käytettävät laitteet täyttävät viestintäverkkoon liitettäviä laitteita ja
sähköturvallisuutta koskevat viranomaismääräyk­set,
- tilat ja asiakkaan vastuulla olevat laitteet ovat kunnossa,
- asiakkaalla on tarpeelliset oikeudet tuotteisiin liittyvien ja niihin liitettäviksi
haluamiensa ohjelmistojen käyttöön; sovittuun palveluun sisältyvän ohjelmiston
käyttöoikeudesta vastaa kuitenkin Elisa,
- toimitusta varten on esteetön pääsy tarvittaviin tiloihin,
- oikeat ja riittävät tiedot tuotteen toimittamiseksi on annettu Elisalle hyvissä ajoin,
- mahdolliset luvat tai suostumukset saadaan ilman kohtuutonta vaikeutta tai tavanomaisessa
hakumenettelyssä, jonka kustannuksista asiakas vastaa,
- liittymän asentamiseksi ei jouduta suorittamaan lisätyötä esimerkiksi etäisen sijainnin,
vaikean maaston tai muiden vastaavien syiden vuoksi.
3.1.3
Asiakas liittää päätelaitteensa tai tietojärjestelmänsä tietoturvapalveluun
asentamalla Elisalta saamansa ohjelmistot päätelaitteelleen tai tietokoneelleen.
Palvelun käyttöä varten asiakkaalle luovutettujen ohjelmien käyttöoikeus rajoittuu
sopimuksen voimassaoloaikaan. Ohjelmien kopiointi ja edelleen luovutus on kielletty.
Asiakas hyväksyy tietoturvapalvelun käyttöön ottaessaan ohjelmistovalmistajan kulloinkin
voimassa olevat lisenssiehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.
3.2
Asiakkaan on viipymättä tarkistettava, että toimitettu laite, palvelu tai
tietoliikenneyhteys toimii. Reklamointi on tehtävä kohtuullisessa ajassa.
3.3
Elisa voi sulkea asiakkaan liittymän tai muun viestintäpalvelun kokonaan tai
osittain tai pidättäytyä avaamasta uudelleen asiakkaalle jo toimittamaansa liittymää
tai viestintäpalvelua, mikäli:
3.3.1
Asiakas ei ole maksanut Elisan kyseistä liittymää tai palvelua koskevaa erääntynyttä
viestintäpalvelusaatavaa kahden (2) viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä.
Elisa ei kuitenkaan ryhdy sulkemistoimenpiteisiin, jos:
- erääntyneiden viestintäpalvelusaatavien määrä ei ylitä 50 euroa;
- asiakas osoittaa maksun laiminlyönnin johtuvan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta
siihen verrattavasta asiakkaasta riippumattomasta syystä ja erääntynyt maksu maksetaan
kuukauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä;
- asiakas on tehnyt laskusta vapaamuotoisen kirjallisen laskumuistutuksen, jonka käsittely
on vireillä ja riidaton osa maksusta on maksettu määräaikana tai laskumuistutus on
ilmeisen perusteeton.
3.3.2
Asiakas on asetettu konkurssiin tai viranomainen on todennut asiakkaan muutoin
maksukyvyttömäksi, eikä asiakas aseta kohtuullista vakuutta. Sulkemisen sijasta Elisa on
oikeus myös rajoittaa liittymän käyttöä.
3.3.3
Asiakas kehotuksesta huolimatta:
- käyttää epäkuntoista tai hyväksymätöntä päätelaitetta. Tällöin Elisa voi myös teknisesti
estää itse päätelaitteen käyttömahdollisuuden viestintäverkossa.
- jatkaa häiriön aiheuttamista joko viestintäverkolle, palvelulle tai toiselle käyttäjälle
Elisan palvelua hyväksikäyttäen.
- rikkoo seuraavia sopimusehtoja: ilmoittaa toistuvasti liittymäkorttinsa (SIM) kadonneeksi
olosuhteissa, joihin hän on itse voinut vaikuttaa (huolimattomuus) tai palvelu on avattu
tai sitä käytetään virheellisin tai puutteellisin tiedoin tai asiakkaalta ei saada
vahvistusta sopimukseen liittyvän olennaisen asian selvittämiseksi.
- jatkaa sopimusehtojen, sopimuksen tai näiden perusteella sovellettavaksi tulevien
muiden ehtojen tai määräysten rikkomista.
3.3.4
Poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen tätä pyytää.
3.4
Elisa voi estää muun kuin viestintäpalvelun käytön, jos:
3.4.1
Asiakas ei maksa tällaisesta palvelusta aiheutunutta erääntynyttä laskua kahden viikon
kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä.
3.4.2
Jokin kohdissa 3.3.2 - 3.3.4 mainituista edellytyksistä täyttyy.
3.5
Sulkemisaikana ja palvelun ollessa estettynä palveluja ei voi käyttää, mutta palveluista
peritään kuitenkin kuukausimaksut.
3.6
Palvelun uudelleen avaamisesta tai rajoituksen poistamisesta peritään hinnaston
mukainen maksu.
3.7
Asiakas voi pyytää liittymän sulkemista tai palvelun keskeyttämistä kokonaan tai osittain,
Elisan palveluvalikoiman mukaan haluamakseen ajaksi. Pyyntö liittymän sulkemisesta on
tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava Elisalle viimeistään viikkoa ennen haluttua
sulkemisaikaa.
3.8
Jos asiakas, palvelun Elisalle ilmoitettu käyttäjä, poliisi, vakuutusyhtiö tai toinen
teleyritys on ilmoittanut Elisalle, että päätelaite, liittymäkortti tai palvelun käyttöön
oikeuttava salasana tms. tunnus on varastettu tai kadonnut, Elisa sulkee palvelun tai
estää päätelaitteen käytön. Asiakkaan vastuu muista kuin palvelun kuukausimaksuista
päättyy todistettavasti sillä hetkellä, kun Elisa on vastaanottanut yllä mainitun pyynnön.
Asiakkaan on toimitettava asian jatkokäsittelyä varten kahden viikon kuluessa ilmoituksesta
jäljennös poliisille tehdystä rikosilmoituksesta.

4. Asiakkaan oikeudet
4.1
Asiakkaalla on oikeus käyttää Elisan palveluita sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa,
tuotekuvauksessa, käyttöohjeessa sekä mahdollisissa palvelukohtaisissa erityisehdoissa ja
kampanjaehdoissa mainitulla tavalla.
4.2
Asiakkaalla on oikeus luovuttaa Elisan liittymä kolmannen käyttöön. Asiakas vastaa
kuitenkin itse kaikista liittymäsopimuksen mukaisista maksuista ja muista velvoitteista.
Jos asiakas on ilmoittanut laskutusosoitteeksi kolmannen henkilön tiedot, on tällä
henkilöllä oikeus saada laskutuksen määräytymiseen liittyviä tietoja lain mukaisesti ja
tehdä liittymään maksullisia muutoksia, ellei asiakas ole ilmoittanut Elisalle tätä
koskevaa kieltoa. Myös asiakkaan Elisalle ilmoittama käyttäjä voi tehdä maksullisia
muutoksia, ellei asiakas ole ilmoittanut Elisalle tätä koskevaa kieltoa.
4.3
Asiakkaalla on oikeus kieltää Elisaa luovuttamasta häntä koskevia asiakastietoja
suoramainontaan, puhelinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä
markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin.
4.4
Elisa estää asiakkaan pyynnöstä liittymän käytön estopalveluvalikoiman mukaisesti.
Estopalvelun poistamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. Kutsuvan yhteyden
tunnistuksen esto toimii vain puhelinpalveluissa. WAP-palvelua käytettäessä käyttäjän
matkapuhelinnumero välittyy Elisan järjestelmistä eteenpäin palvelun tarjoajalle.
Palvelunumeroestot on tilattava erikseen puheluille ja tekstiviesteille. Palvelunumeroestot
eivät estä asiointi- ja viihdepalveluiden käyttöä internet- ja WAP-palveluiden avulla.
4.5
Myydyt laitteet korjataan laitteen valmistajan antamien takuuehtojen ja kuluttajansuojan
mukaan. Laitteet on tarkistettava ja vioista on reklamoitava viipymättä laitteen
toimituksen jälkeen. Jos vika johtuu puutteellisesta huollosta, ohjeiden vastaisesta
käytöstä tai muusta asiakkaan vastuulla olevasta syystä, Elisalla ei ole
korjausvelvollisuutta.
4.6
Viestintäpalvelun toimitus on viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu sovittuna
ajankohtana, eikä tämä johdu asiakkaasta tai asiakkaan puolella olevasta seikasta. Jos
toimitusajankohdasta ei ole sovittu, toimitus on vastaavasti viivästynyt, jos
viestintäpalvelua ei ole toimitettu kohtuullisessa ajassa sopimuksenteon jälkeen.
4.6.1
Asiakas on velvollinen maksamaan viestintäpalvelusopimukseen perustuvat maksut vasta siitä
lukien, kun yhteys on käytettävissä. Palvelun kytkemisen jälkeen asiakkaalla on oikeus
pidättyä maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan
korvauksen vakuudeksi.
4.6.2
Jos viestintäpalvelun toimitus on viivästynyt, asiakkaalla on oikeus vakiokorvaukseen. Sen
määrä on 20 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa.
Oikeutta vakiokorvaukseen ei kuitenkaan ole, jos Elisa osoittaa viivästyksen johtuneen sen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida
edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole kohtuudella
voinut välttää tai voittaa.
4.6.3
Asiakas ei saa vedota viivästykseen, ellei hän ilmoita viivästyksestä Elisalle
kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun palvelu on toimitettu. Asiakas saa vedota
viivästykseen, jos Elisa on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja
arvottomasti.
4.6.4
Asiakas saa purkaa viestintäpalvelusopimuksen Elisan viivästyksen vuoksi, jos
sopimusrikkomus on olennainen.
4.7
Viestintäpalvelun toimituksessa on virhe, jos viestintäpalvelun laatu tai toimitustapa ei
vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.
4.7.1
Asiakkaalla on oikeus vaatia, että Elisa korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen
ilman, että siitä aiheutuu asiakkaalle kustannuksia. Elisa ei kuitenkaan ole velvollinen
oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi Elisalle kohtuuttomia kustannuksia tai
kohtuutonta haittaa. Vaikka asiakas ei vaatisi virheen korjaamista tai suorituksen
uusimista, Elisa saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos se
asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Asiakas saa kieltäytyä
virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että
käyttäjälle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta taikka jos kieltäytymiseen on muu
erityinen syy.
4.7.2
Jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen taikka jollei tällaista
oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on ilmoittanut virheestä,
asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Asiakkaalla on oikeus
vakiohyvitykseen, jos virhe perustuu toimituksen keskeytykseen. Vakiohyvityksen määrä on
20 euroa kultakin alkavalta keskeytysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa. Jos
asiakkaalle maksetaan vakiohyvitys, hänellä ei ole oikeutta hinnanalennukseen saman
keskeytyksen johdosta.
4.7.3
Asiakas ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä Elisalle kohtuullisessa
ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Asiakas
saa vedota virheeseen, jos Elisa on menetellyt törkeän huolimattomasti tai
kunnianvastaisesti ja arvottomasti taikka, jos viestintäpalvelu ei vastaa laissa tai sen
nojalla annetussa Viestintäviraston määräyksessä asetettuja vaatimuksia.
4.7.4
Asiakas saa purkaa viestintäpalvelusopimuksen Elisan virheen vuoksi, jos sopimusrikkomus
on olennainen.
4.8
Elisa korvaa asiakkaalle palvelun viivästymisestä tai virheestä aiheutuneet välittömät
vahingot, mutta välillisistä vahingoista vain ne taloudelliset menetykset, jotka johtuvat
Elisan huolimattomuudesta sopimuksen täyttämisessä. Vahingon aiheutumisesta asiakas on
näyttövelvollinen. Elisa ei missään tapauksessa vastaa asiakkaalle aiheutuneesta
välillisestä vahingosta liiketoiminnassa eikä myöskään vahingoista, jotka johtuvat
palveluissa esiintyvistä kohdan 7.2 mukaisista seikoista, maksuttomista palveluista,
asiakkaan tai palvelua käyttäneen omista toimenpiteistä aiheutuvista vahingoista.
Korvausta ei makseta yksinomaan vahinkotapahtumasta aiheutuneesta vaivannäöstä.
4.9
Elisa vapautuu sopimusvelvoitteestaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos
sopimusehdon noudattamisen estää tai sitä viivästyttää vapauttamisperuste.
Vapauttamisperusteeksi katsotaan Elisan sopimusvelvoitteiden täyttämisen kohtuuton
vaikeutuminen tai ylivoimainen este (force majeure). Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan
seikkaa, jota ei ollut otettava lukuun sopimusta tehtäessä ja joka on Elisasta riippumaton.
Tällainen seikka voi olla esim. kansallinen poikkeustila, työselkkaus, tulipalo,
luonnonmullistus, energiajakelun keskeytys, lainsäännös tai viranomaismääräys,
ulkopuolisen aiheuttama kaivuu-, laite- tms. vahinko sekä em. seikoista johtuvat
alihankkijan toimitusvirheet. Jos sopimuksen täyttäminen viivästyy edellä tässä kohdassa
mainituista syistä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki
tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.
4.10
Elisa ei myöskään vastaa muiden teleyritysten tai palvelujen tuottajien toiminnasta eikä
näiden osapuolien aiheuttamista vahingoista. Elisa ei vastaa matkaviestinliittymän kautta
saadun tai välitetyn viestinnän sisällöstä. Elisa ei vastaa siitä, että asiakkaan
päätelaitteen sisältämät kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä Elisan matkaviestinverkossa.
4.11 Nämä sopimusehdot eivät rajoita asiakkaalle pakottavan lainsäädännön mukaan kuuluvia
oikeuksia.
4.12 Elisa välittää luettelotietoja asiakkaidensa liittymänumeroista ja luovuttaa niitä
edelleen luettelopalveluihin. Luetteloon asiakkaalla on oikeus saada maksutta
puhelinnumeron lisäksi nimi ja osoite. Asiakas voi muuttaa tai poistaa mahdolliseen
luetteloon otetut tiedot kirjallisella ilmoituksella tai kieltää tietojen julkaiseminen.

5. Asiakkaan velvollisuudet
5.1
Asiakkaan on noudatettava sopimuksen, sopimusehtojen, erityisehtojen ja muiden sopimukseen
kuuluvien ehtojen määräyksiä. Palveluja käytettäessä on myös noudatettava viranomaisten
tietoturvasta ja päätelaitteiden käytöstä antamia määräyksiä.
5.2
Elisa ei ole vastuussa päätelaitteen tai sen käytön mahdollisesti aiheuttamista vioista
tai häiriöistä eikä niistä aiheutuvista seuraamuksista. Jos asiakas käyttää Elisan
liittymäkorttia (SIM) muiden valtioiden alueilla, hänen on noudatettava näiden maiden
matkapuhelinverkoista annettuja lakeja, ohjeita ja määräyksiä.
5.3
Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Elisalle laskutusosoitteensa muutoksesta. Myös nimen
muutoksesta on ilmoitettava heti. Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Elisa lähettää
sopimusta koskevat laskut, ilmoitukset ja tiedotteet asiakkaan ilmoittamaan
laskutusosoitteeseen.
5.4
Asiakas saa liittää Elisan liittymäkortin (SIM) ainoastaan asianmukaisesti hyväksyttyyn
päätelaitteeseen. Hänen on itsensä huolehdittava päätelaitteensa kunnosta.
Viestintäverkossa ei saa käyttää epäkuntoisia laitteita. Jos asiakas kuitenkin käyttää
Elisan matkaviestinverkossa viallisia tai häiriöitä aiheuttavia päätelaitteita, hän
joutuu korvaamaan vikojen etsimisen, niiden rajoittamisen sekä kolmannelle mahdollisesti
aiheutuneen vahingon.
5.5
Asiakas vastaa itse oman matkapuhelimensa, tietokoneensa ja muun tietojärjestelmänsä ja
atk-laitteensa suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas käyttää tietoturvapalvelua omalla
vastuullaan ja vastaa itse oman päätelaitteensa, tietokoneensa, tietojärjestelmän,
lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai ?järjestelmän ylläpidosta ja palvelun
käytön edellyttämistä toimenpiteistä.
5.6
Palvelussa, joka mahdollistaa puheluiden soittamisen ja vastaanottamisen
laajakaistaliittymän kautta voi soittaa hätäpuheluita. Puhelut ohjataan asiakkaan
ilmoittaman käyttöpaikan perusteella alueelliseen hätäkeskukseen. Asiakkaan muuttaessa
palvelun käyttöpaikkaa hänellä on velvollisuus ilmoittaa muutosta Elisalle, jotta
hätäkeskusohjaukset voidaan päivittää.
5.7
Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu
aineisto ei aiheuta häiriötä verkolle tai muille verkon käyttäjille eikä loukkaa hyvää
tapaa massasähköposti-lähetykset mukaan luettuna taikka lain tai viranomaisten määräyksiä
tai Elisan antamia ohjeita.
5.8
Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa laajakaistapalvelua tai sen osaa oman
palvelunsa tai tuotteensa osana eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman Elisan
kirjallista suostumusta.
5.9
Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä laajakaistaliittymänsä kautta
palveluihin, eikä jakaa internet-palveluita ulkopuolelle sopimatta tästä erikseen Elisan
kanssa. Ellei Elisan kanssa ole nimenomaan muuta sovittu, asiakas ei saa pitää
laajakaistaliittymässä palvelimia tai käyttää verkkopalvelua palvelujen tarjoamiseen
laajakaista- tai internet-palvelujen käyttäjille sijoittamalla palvelinlaitteita tai
-sovelluksia tietoliikenneyhteyteen.
5.10
Matkaviestinnän datayhteyksiä on kiellettyä käyttää ns. vertaisverkkoliikenteeseen
(peer-to-peer) tai vastaavaan tiedostojen jakamiseen.

6. Elisan oikeudet
6.1
Puhelinnumerot ja muut tunnisteet palvelun käyttämiseksi luovutetaan asiakkaalle vain
sovittua käyttöä varten. Sopimuksen päätyttyä asiakkaalla ei ole niihin oikeutta, ellei
erikseen ole muuta sovittu. Elisalla on oikeus muuttaa liittymän tai palvelun kutsunumeroa
ja muita tunnisteita. Muutoksista ilmoitetaan vähintään kuusi kuukautta etukäteen. Elisalla
on oikeus antaa liittymien ja palveluiden numerot kuten puhelinnumerot, IP-osoitteet ja
vastaavat kolmannen osapuolen käyttöön, jos asiakas itse ei ole niitä käyttänyt kuuteen
kuukauteen.
6.2
Palvelussa, joka mahdollistaa puheluiden soittamisen ja vastaanottamisen
laajakaistaliittymän kautta, puhe ja signalointi kulkevat salaamattomana. Jos palvelusta
soitetaan tai siihen vastaanotetaan puheluja muun kuin Elisan laajakaistaliittymän kautta,
kulkee puhelinliikenne salaamattomana julkisessa internet-verkossa.
6.3
Elisa saa tehdä palveluihinsa ja liittymäkorttiin (SIM) tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia
järjestelyjä.
6.4
Elisalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla.
Elisalla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen tai muuttaa tai
lisätä palvelun ominaisuuksia, mikäli Elisa katsoo tämän perustelluksi palveluiden
karsimiseen tai yhdenmukaistamiseen tai muusta sellaisesta palvelukehitykseen liittyvästä
syystä (ks. myös 11.2). Elisa ei vastaa mahdollisista palvelujen käytön rajoituksista
ulkomailla.
6.5
Elisalla on oikeus päättää matkaviestintä- ja laajakaistaverkon alueellisesta laajuudesta
sekä sen tarjoamista ominaisuuksista. Mikäli matkaviestintäverkon laajuutta supistetaan
olennaisesti, muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen niille asiakkaille,
jotka ovat ilmoittaneet kotipaikakseen supistuksen kohteena olevan alueen (ks. myös 11.2).
6.6
Elisalla on oikeus rakentamisen tai kunnossapitotöiden vuoksi tilapäisesti keskeyttää
palvelun tarjoaminen tai rajoittaa sen käyttöä mahdollisimman lyhyeksi ajaksi ja
sellaisena ajankohtana, että se haittaa asiakasta mahdollisimman vähän. Elisa tiedottaa
asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen, jos se on kohtuullisin toimenpitein mahdollista,
ottaen huomioon keskeytyksen kesto, ajankohta ja palvelun laatu. Mikäli liittymä on tämän
syyn takia ollut pois käytöstä asiakkaan käyttämällä alueella pitempään kuin 48 tuntia
kalenterikuukauden aikana, eikä käyttökeskeytys ole aiheutunut ns. vapauttamisperusteesta,
asiakkaan tai muun liittymää käyttäneen henkilön tuottamuksen johdosta tai päätelaitteesta,
Elisa hyvittää asiakkaalle tämän pyynnöstä liittymän kuukausimaksun kyseisen kuukauden
ajalta.
6.7
Elisalla on oikeus ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää heti muita verkon käyttäjiä
häiritsevät massasähköpostilähetykset ja muu häiritsevä verkon käyttö.
6.8
Asiakkaan ja Elisan asiakaspalvelun väliset puhelut tallennetaan pääsääntöisesti. Elisa
käyttää tallenteita liiketapahtumien, kuten tilausten todentamiseksi, koulutukseen
viranomaisten ohjeiden mukaan sekä yritysturvallisuuden tarpeisiin.
6.9
Elisa käyttää asiakkaan viestinnän tunnistamistietoja palveluiden toteuttamiseen,
laskutukseen ja asiakaspalveluun, palveluiden tietoturvasta huolehtimiseksi, palveluiden
tekniseen ja kaupalliseen kehittämiseen ja markkinoinnin suunnitteluun.
6.10
Jos liittymäkortti on löytötavaratoimiston tai muun sellaisen organisaation hallussa,
jonka tarkoituksena on palauttaa hukattuja tavaroita omistajilleen, Elisalla on oikeus
luovuttaa tiedot liittymän omistajasta tai käyttäjästä ja tämän yhteystiedoista näille,
jos tiedon antaminen voi auttaa liittymäkortin tai matkapuhelimen palauttamista oikealle
omistajalleen, eikä tietojen luovuttamista ole kielletty ja mahdollisesti myös sulkea
liittymä.
6.11
Elisalla on oikeus estää kaikkien sellaisten päätelaitteiden käyttö verkossaan, jotka on
ilmoitettu varastetuiksi Suomen tai muun maan alueella.
6.12
Elisalla on oikeus poistaa verkosta sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas
osapuoli tai Elisa perustellusti toteaa loukkaavan lain määräyksiä tai estää pääsy
viranomaisten ilmoittamille internet-sivuille.

7. Elisan velvollisuudet
7.1
Elisa pitää viestintäverkkonsa ja palvelut käyttökunnossa näistä sopimusehdoista ilmenevin
ehdoin. Elisa huolehtii vikatapausten korjaamisesta normaalin työajan puitteissa.
7.2
Palveluiden toiminnallisuudessa voi radiotekniikan, tiedonsiirron ja yleisten tietoverkkojen
ominaispiirteiden vuoksi esiintyä katvealueita ja paikallista tai tilapäistä tietoliikenteen
katkeamista tai hidastumista. Palveluissa ja niihin liittyvissä ohjelmistoissa voi esiintyä
vähäisiä teknisiä puutteita, jotka eivät olennaisesti vaikuta palveluiden tai ohjelmistojen
käyttämiseen.
7.3
Elisa ei vastaa asiakkaan päätelaitteen virheellisistä tai puutteellisista asetuksista tai
asiakkaan päätelaitteen muutoin virheellisestä toiminnasta.
7.4
Matkaviestinnän datayhteyksien tekniset ominaisuudet (mm. peittoalue ja siirtonopeus)
määräytyvät käytetyn tekniikan mukaisesti. Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa
päätelaitetta. Elisa ei takaa matkaviestinnän datayhteyksille tiettyä siirto­nopeutta tai
palvelutasoa. Matkaviestinnän datayhteydet ovat luonteeltaan ns. väistyvää liikennettä,
joten datasiirto voi tilapäisesti hidastua tai keskeytyä, kun muille palveluille tarvitaan
enemmän verkon kapasiteettia. Elisa varaa oikeuden priorisoida muuta verkossa tapahtuvaa
tiedonsiirtoliikennettä matkaviestinnän datayhteyksiin nähden.
7.5
Palvelua, joka mahdollistaa puheluiden soittamisen ja vastaanottamisen laajakaistaliittymän
kautta, ei toteuteta yleisen kiinteän puhelinverkon tai matkaviestinverkon avulla, joten
puheen laatu ja ominaisuudet saattavat poiketa edellä mainituissa verkoissa toteutettavien
puhe- ja datasiirtopalveluiden laadusta ja ominaisuuksista. Palvelun laatuun voi vaikuttaa
asiakkaan muiden sovellusten vaatima tietoliikennekaistan tarve. On mahdollista, että
suurten tiedostojen lataaminen varaa käyttöönsä koko käytössä olevan tietoliikennekaistan
eikä palvelu saa käyttöönsä sen tarvitsemaa kapasiteettia. Palvelu vaatii toimiakseen
sähköä (230 V). Palvelu ei toimi sähkökatkoksen aikana. Mikäli asiakkaan laajakaistaliittymä
ei toimi, se suljetaan tai varastoidaan, ei palvelu toimi.
7.6
Laajakaistaliittymässä ilmoitetut nopeudet ovat enimmäisnopeuksia. Liittymän todelliseen
nopeuteen vaikuttaa käytettävien sovellusten ja laitteiden ominaisuuksien lisäksi
käytettävän internet-palvelun sijainti internetissä, verkon kuorma ja etäisyys keskuksesta.
7.7
Elisa vastaa tietoturvapalvelun osalta parhaan kykynsä mukaan tietoliikenneverkkonsa sekä
palvelun päivityspalvelimen käytettävyydestä. Elisa ei vastaa julkisessa internet-verkossa
mahdollisesti ilmenevistä, palvelun päivityspalvelua haittaavista häiriöistä taikka
internet-palveluntarjoajan palvelimilla tai yhteyksillä ilmenevistä katkoksista, häiriöistä
tai muista Elisasta johtumattomista, palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä.

8. Maksut ja laskutus
8.1
Elisa päättää palvelujen hinnoista, hinnoittelurakenteesta ja laskutusjaksoista.
8.2
Elisa laskuttaa asiakasta palveluista ja niiden käytöstä voimassaolevan hinnastonsa
mukaisin hinnoin. Elisa voi laskuttaa asiakkaalta myös Elisan palvelun kautta käytettyjen
muiden teleyritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on ko. teleyrityksen tai
palveluntuottajan kanssa sovittu.
8.3
Elisalla on oikeus muuttaa kohdassa 8.2. mainittuja maksuja (ks. myös 11.2). Jos muutos on
asiakkaan kannalta lisäkustannuksia aiheuttava, maksun muutoksesta on ilmoitettava vähintään
kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista. Ilmoittaminen tapahtuu kirjallisesti siihen
osoitteeseen, joka on ollut asiakkaan laskutusosoitteena edellisen laskutusjakson alussa.
Elisa ei ilmoita erikseen julkisten maksujen kuten verojen muutoksista tai uusista
julkisista maksuista.
8.4
Laskut on suoritettava viimeistään laskun eräpäivänä. Elisa ilmoittaa laskujen eräpäivät
etukäteen aikaisemman laskun yhteydessä. Mahdollinen laskumuistutus on tehtävä ennen
eräpäivää kirjallisesti. Mikäli suoritus viivästyy, Elisalla on oikeus periä
viivästyskorkoa. Tämä korko peritään laskun eräpäivästä lukien. Viivästyneen suorituksen
maksukehotuksesta peritään lisäksi hinnastonmukainen maksu. Viivästyskorkoa peritään
korkolain mukaisesti. Elisalla on lisäksi oikeus periä viivästyneestä laskusta aiheutuneet
kohtuulliset perintäkulut. Mikäli laskujen maksajaksi on ilmoitettu joku muu taho kuin
asiakas, Elisalla on oikeus tiedottaa asiakasta maksuviivästyksestä.
8.5
Jos asiakas ylittää sovitun luotto- tai käyttörajan tai maksuja kertyy laskutuskauden
kuluessa poikkeuksellisen paljon, Elisa voi lähettää asiakkaalle laskun ilmoitetusta
laskutusajankohdasta poikkeavasti. Tällaisen laskun maksamatta jättämisessä ei ole kyse
sopimusrikkomuksesta.
8.6
Elisa seuraa laskutuksen poikkeamia ja jos käyttöraja ylittyy (ks. 2.6.1), Elisalla on
mahdollisuus rajoittaa liittymän käyttöä. Elisa pyrkii ottamaan asiakkaaseen yhteyttä
tarkastaakseen, että liittymää ei käytetä oikeudettomasti ja että asiakas on varautunut
maksamaan tulevan laskun. Elisa ilmoittaa asiakkaalle etukäteen puhelimitse tai, jos
asiakasta ei tavoiteta, tekstiviestillä käyttörajoituksesta ja antaa ohjeet siitä, miten
liittymän käytön rajoittaminen on vältettävissä.
8.7
Käytön määrään perustuvien maksujen tarkemmat maksulliset erittelyt on tilattava
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa laskun päiväyksestä lukien.
8.8
Elisan hinnastossa ilmoittamat hinnat eivät ole voimassa ulkomailla, ellei hinnastossa
ole nimenomaan niin mainittu. Ulkomailla soitetut ja vastaanotetut puhelut, sekä
lähetetyt ja vastaanotetut tekstiviestit veloitetaan Elisan kulloinkin voimassa olevan
hinnaston mukaan. Muiden palvelujen käyttö kuten datayhteydet ja multimediaviestien
lähettäminen ja vastaanottaminen laskutetaan ulkomaisen operaattorin ilmoittamien
hintojen perusteella. Elisan ilmoittamat ulkomaisten operaattoreiden hintatiedot ovat
suuntaa-antavia eivätkä ne sido Elisaa.
8.9
Puhelut valtakunnallisiin yritysnumeroihin veloitetaan yritysnumeron toimittajan hinnaston
mukaisesti. Kootut hintatiedot on nähtävillä Viestintäviraston internet-sivuilla
www.ficora.fi (Yritysnumeroihin soittamisen hinnat).
8.10
Yhteyden veloitus käynnistyy teknisen yhteyden synnyttyä. Mikäli yhteyttä käytetään
palvelun saamiseksi yhteyden toiselta osapuolelta, ei palvelun saaminen ole yhteyden
veloittamisen edellytys.

9. Sopimuksen päättyminen
9.1
Asiakas voi irtisanoa sopimuksensa. Toistaiseksi voimassa olevan puhelinliittymäsopimuksen
irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Toistaiseksi voimassa oleva laajakaistaliittymäsopimus
lisäpalveluineen päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä,
ellei toisin ole sovittu. Muiden palveluiden irtisanomisaika on kuukausi, ellei toisin
ole sovittu. Irtisanominen tehdään joko suullisesti tai kirjallisesti.
9.2
Tietyksi sopimusajaksi tehtyä sopimusta ei asiakas saa purkaa eikä puhelinnumeroa voi
siirtää toiselle teleyritykselle kesken sopimusajan. Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus
purkaa sopimus silloin, kun hän on joutunut yllättäen maksuvaikeuksiin ilman omaa syytään,
esimerkiksi vakavan sairauden tai työttömyyden takia. Jos sopimus on tehty tietyksi
sopimusajaksi ja asiakas ei halua sopimuksen jatkuvan, asiakas voi irtisanoa sopimuksen
(irtisanomisaika ks. 9.1). Jos asiakas ei irtisano sopimusta, sopimus jatkuu toistaiseksi
voimassa olevana, mutta asiakkaalla voi olla sopimuksen erityisehtojen mukaan myös
mahdollisuus uudistaa sopimus uudelle sopimuskaudelle tai valita automaattisesti uudistuva
sopimus.
9.3
Elisa voi purkaa asiakkaan sopimukset kokonaan tai osittain jos:
9.3.1
Palvelu on ollut suljettuna kohdassa 3.3 tai 3.4 mainitusta syystä vähintään
yhden (1) kuukauden eikä sulkemisperuste ole lakannut.
9.3.2
Asiakas on tuomittu Elisan palvelua hyväksi käyttäen tehdystä tietoliikenteen
häiritsemisestä
9.3.3
Muun sopimusrikkomuksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen.
9.4
Elisalla on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen kuukauden irtisanomisaikaa.
9.5
Elisa voi irtisanoa sopimuksen, jos sen mukainen palvelu on ollut suljettuna asiakkaan
pyynnöstä yli vuoden, ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.
9.6
Elisalla on oikeus irtisanoa sopimus siltä osin kuin palvelu tai ominaisuus lopetetaan,
ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.
9.7
Elisa vahvistaa liittymäsopimuksen päättymisen kirjallisesti.
9.8
Riippumatta irtisanomisen perusteista asiakas on aina velvollinen palauttamaan Elisan
omistaman liittymäkortin samalla kertaa irtisanomisilmoituksen kanssa tai viikon
kuluessa Elisan vahvistamasta irtisanomisesta tai purkamisesta. Elisa ei palauta
käyttämättä jäävää puheaikaetua. Kuukausimaksua ei peritä irtisanomisajan päättymisen
jälkeen, ellei kyseessä ole pakettimaksu, jolloin sopimuksen päättyminen pyritään
ajoittamaan laskutuskauden vaihtumiseen.
9.9
Mikäli asiakas ei palauta liittymäkorttiaan määräajassa, Elisalla on oikeus laskuttaa
voimassaolevan hinnastonsa mukainen liittymäkortin korvaushinta.
9.10
Asiakas sitoutuu lopettamaan tietoturvapalvelun käytön ja poistamaan sen käyttöön
tarkoitetut ohjelmistot tietokoneeltaan yhden viikon kuluessa sopimuksen voimassaolon
päättymisestä. Mikäli asiakas ei toimi edellä mainitun mukaisesti Elisalla on oikeus
veloittaa palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut.

10. Riitojen ratkaiseminen
10.1
Liittymäsopimuksesta aiheutuvat riidat, mikäli niitä ei saada ratkaistua
neuvottelemalla, voidaan ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa
kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on
väestökirjalain mukainen kotipaikka. Asiakkaalla on myös oikeus saattaa asia
kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.

11. Sopimusehtojen voimassaolo ja oikeus muuttaa ehtoja
11.1
Nämä sopimusehdot ovat voimassa 1.1.2011 alkaen ja ne ovat voimassa toistaiseksi.
Nämä ehdot korvaavat tätä aikaisemmin päivätyt yleiset sopimusehdot Elisan
matkaviestintä- ja kiinteän verkon palveluille. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen
näiden sopimusehtojen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.
11.2
Elisa voi muuttaa näitä sopimusehtoja, erityisehtoja ja muita sopimukseen kuuluvia
ehtoja. Elisa tiedottaa muuttuneista ­ehdoista ja olennaisimmista muutoksista
viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista ja varaa
asiakkaalle mahdollisuuden tilata ehdot kokonaisuudessaan. Tiedottaminen tapahtuu
kirjallisesti siihen osoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut laskutustaan
varten edellisen laskutusjakson alussa tai muutoin sovitulla tavalla. Tässä kohdassa
mainitut ehdot voivat muuttua myös lain, asetuksen tai viranomaispäätöksen johdosta.
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyväksi
muutoksen voimaantullessa, jos Elisa ilmoittaa muuttavansa sopimusehtoja.
Viestintäpalvelujen osalta noudetaan lisäksi seuraavaa kohtaa 11.2.1.
11.2.1
Elisa saa muuttaa viestintäpalvelusopimuksen mukaisia maksuja ja muita sopimusehtoja
kuluttajan vahingoksi vain:

1) seuraavilla perusteilla, edellyttäen, että sopimuksen sisältö ei
kokonaisuutena olennaisesti muutu: palvelun päivityksen tai uusien ominaisuuksien
tai lisäpalveluiden johdosta, teknologian vanhentumisen johdosta, Elisan
alihankkijoiden aiheuttamien muutosten johdosta, palveluun kohdistuvien
kustannusten nousun johdosta, palvelun käyttäjämäärän tai kannattavuuden
pienenemisen johdosta tai hinnaston tai hinnoittelu- ja sopimusjärjestelmien
muutoksen johdosta;

2) lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen perusteella;

3) muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. Elisalla on
lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta
sopimuksen keskeiseen sisältöön.

Tulosta